Vedtægter for Jazz i Thy

§ 1. NAVN

Foreningens navn er ”JAZZ I THY”. Hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at udbyde jazzarrangementer for medlemmerne og andre interesserede samt udbrede kendskabet til jazzmusik.

§ 3. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages alle interesserede enkeltpersoner.

§ 4. GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag til evt. vedtægtsændringer udsendes med samme varsel. Evt. forslag fra medlemskredsen skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det. Indkaldelsesbetingelserne er som ved en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Hvis mindst 20% af de fremmødte kræver det, skal der dog afholdes skriftlig afstemning om en sag.

§ 5. BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Valget gælder for to år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer eller andre funktioner. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen hvert år. Alle hverv er ulønnede. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 6. ØKONOMISKE FORHOLD

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen finansierer sine aktiviteter gennem medlemskontingent, entreindtægter m.m. ved afholdelse af jazzarrangementer samt fonde og sponsorater.

§ 7. OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Hvis der ikke er 1/3 af medlemmerne til stede, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal kan opløse foreningen. Dersom foreningen ved opløsningen ejer værdier, overdrages disse til beslægtede aktiviteter efter generalforsamlingens valg. Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Plantagehuset i Thisted den 8. juni 2007. Sidst ændret på generalforsamlingen den 27. april 2010.