Generalforsamling 27. april 2022

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

1.            Valg af dirigent
Ole Andersen valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.            Valg af referent
Irene Vils valgt

3.          Bestyrelsens beretning
             Aktiviteter: 
Der blev afholdt 8 arrangementer i 2020:
I 2020 kom vi godt i gang med Lars Janssons Trio, Jan Harbecks kvartet samt Stan Getz Celebration med Christina von Bülow og Claus Waidtløw i januar og februar.
Da det lysnede efter sommerferien, afviklede vi The KutiMangoes, Pieranunzi, Wiklund, Mette Juul og julejazz med Veronica Mortensen og Niels HP. Så andet halvår blev næsten normalt – dog uden jazzbuffet og med diverse restriktioner i form af mundbind, visir, håndsprit og med et noget mindre antal tilhørere, end vi normalt ville have.               
I 2021 blev der afholdt 12 arrangementer:
Nedlukningen i december 2020 betød, at vi igen måtte flytte en del arrangementer. Vi kom først i gang i maj måned med Ginne Marker.               
Så tog vi ellers fat med frokostjazz i Doverodde og stort program i efterårssæsonen:
Oilly Wallace, Driving Miles i samarbejde med Thisted Teaterkreds, Kenny Washington, Svaneborg Kardyb, Tone of Voices sammen med Thy Folkemusik, Niklas Knudsen og julejazz med bl.a. Sinne Eeg. Derudover afviklede vi tre frokostjazz-arrangementer på Thy Whisky.
Jazzbuffet blev igen en del af vores tilbud, og vi har nu fået mad fra hele tre forskellige leverandører.
Antallet af tilhørere har været noget mindre i corona-tiden; men det ser bedre og bedre ud efterhånden som restriktionerne er forsvundet.
Generelt prøver vi at variere vores tilbud mht musikgenre og variation mht musikere og gruppesammensætninger.
Vi har desuden haft held af nye initiativer så som frokostjazz på Thy Whisky og Doverodde Købmandsgård og samarbejde med Teaterkredsen (Driving Miles) og Thy Folkemusik (Tone of Voices).
Kerneydelsen må dog siges at være vores 10 årlige koncerter i Plantagehuset med muligheder for spisning inden koncerten.

                Økonomi:                     
Regnskabet viser et resultat med et pænt overskud. Vi opererer jo uden den store risiko, idet Spillestedet Thy dækker udgifterne til koncerterne mod at få entréindtægten og barindtægterne. Kontingentbetalingen kan således uden problemer dække vores foreningsudgifter.
Kontingenter: Omkring 130-150 medlemmer a 150 kr. i de seneste år.
Entréer med faste, nedsatte medlemspriser og unge-rabatten virker fortsat efter hensigten.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Sparekassen Thy, der trykker alt vores materiale.

                Fremtid:                        
Der er planlagt 14 arrangementer, inkl. 3 frokostjazz-arrangementer i 2022.
Som sagt er økonomien fortsat præget af, at Spillestedet Thy også i 2022 afholder samtlige udgifter og får entreen samt barindtægten i Plantagehuset.

                Afslutning:
Vores mange aktiviteter stiller store arbejdsmæssige krav til vores bestyrelsesmedlemmer samt ægtefæller. Alle har ydet en stor indsats i de forgangne år. Vi har derudover fået hjælp fra frivillige, når vi ikke selv har kunnet stille fuldt hold.
Tak til bestyrelsen og ægtefæller for den store arbejdsindsats i 2020 og 2021.

Kommentarer til beretningen:
Forslag om køb af Finn Nygaards jazzplakater / Stinne Møllers tegninger til ophængning i Plantagehusets sal. Måske skiftende udstillinger.
Forslaget vil blive behandlet af bestyrelsen.

Der er planer om at hænge sorte tæpper op i salen til brug ved afholdelse af rockkoncerter. Endvidere kan der hænges et tæppe op på tværs, så salen kan deles i to.

Diskussion om jazzbuffet. De 5 koncerter i efteråret vil blive fordelt med 3 til Baghuset og 2 til Madværkstedet.
Roma bruges kun til koncerter i Musikteatret. Evt. kun til musikere og bestyrelse.

4.            Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet for 2020 og 2021 blev fremlagt og godkendt.

5.            Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet skriftlige forslag

6.            Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastlagt til 150,- kr. Uændret fra tidligere.

7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2021 (Corona), blev Ove og Sigurd valgt indtil generalforsamlingen i 2023.
Ole, Bjarne og Lars blev valgt indtil generalforsamlingen i 2024.
Lone blev valgt som suppleant.

8.            Valg af revisor og suppleant
Asger og Mona blev genvalgt.

9.            Evt.
Lars orienterede om status på Spillestedets aktiviteter under coronanedlukningen.
Aktiviteten i Spillestedet er pt tilfredsstillende.
Det blev besluttet at sende en blomst til Klaverstemmer Finn Møller, som holder 50-års jubilæum og 75-års fødselsdag.

Dato:     27. april 2022

                                               Irene Vils, referent                                                     Ove Hegnhøj, formand