Generalforsamling den 13. august 2020

Referat fra den ordinære generalforsamling 13. august 2020 i Plantagehuset

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.            Valg af dirigent

2.            Valg af referent

3.            Bestyrelsens beretning

4.            Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5.            Forslag fra medlemmerne

6.            Fastsættelse af kontingent

7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

8.            Valg af revisor og suppleant

9.            Evt.

Ad 1:     Valg af dirigent
Ole Andersen valgt.
Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2:     Valg af referent                                      
Irene Vils blev valgt.

Ad 3:     Bestyrelsens beretning:

1. Aktiviteter:                                                            
Der blev afholdt 13 arrangementer/koncerter i 2019:

Fredag den 18. jan.: Trinelise Væring              

Onsdag den 6. feb.: DR BigBand                        

Fredag den 1. marts.: Nikolaj Bentzon

Fredag den 15. marts: Cecilie Norby                

Torsdag den 11. april: Ginne Marker trio

Fredag den 26. april: Snorre Kirk Sextet

Lørdag den 15. juni: Frokostjazz i Café Baghuset med Otto Mikkelsen trio

Fredag den 13. sep.: Hans Ulrik feat. Steve Swallow

Lørdag den 14. sep.:  Jørgen Østergaard trio m. Eline Engholm, Stenbjerg

Lørdag den 5. okt.: Singers

Fredag den 25. okt.: Bjarke Falgren

Fredag den 15. nov.: Organic3 med blæs

Fredag den 13. dec.: Jesper Bodilsen trio m. Søren Baun

Tilhørere: Til de traditionelle koncerter i Plantagehuset holder tilslutningen til den gode side. Jazzbuffeterne trak helt klart mange ”kunder” til. Der var også et tilfredsstillende fremmøde til arrangementerne i Stenbjerg og på Café Baghuset, som må betragtes som vellykkede.

      2. Økonomi:                                                               
Regnskabet viser et resultat med et pænt overskud. Vi opererer jo uden den store risiko, idet Spillestedet Thy dækker udgifterne til koncerterne mod at få entréindtægten. Kontingentbetalingen og egne barindtægter kan således uden problemer dække vores foreningsudgifter.

Kontingenter: Omkring 200 medlemmer a 150 kr.

Entréer med faste, nedsatte medlemspriser og unge-rabatten virker fortsat efter hensigten.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Sparekassen Thy, der trykker alt vores materiale.

3. Fremtid:
Der planlægges 13-14 arrangementer i 2020 under Spillestedet Thy. Som sagt, er økonomien fortsat præget af, at Spillestedet Thy også i 2020 afholder samtlige udgifter og får entreen samt barindtægten i Plantagehuset.

Coronaen satte en foreløbig stopper for vores aktiviteter fra medio marts med aflysninger til følge. The KutiMangoes er flyttet til sep. og Nancy Harms til april 2021. Begge frokostjazz-arrangementer blev aflyst.

Vi håber at kunne gennemføre efterårsprogrammet med ændringer mht lokalitet for nogle af koncerterne – og uden buffettilbud.

4. Afslutning
Efter aftale med Lone Hust havde vi æren af at medvirke til afholdelse af et mindeværdigt gravøl for Hans Henrik Hust, som vi jo desværre mistede sidst i maj måned. Hans Henrik tog hele turen med i bestyrelsen fra stiftelsen af Jazz i Thy i 2007 og var en helt fantastisk arbejdskraft og idérig mht emner til vores program.

Vores mange aktiviteter stiller store arbejdsmæssige krav til vores bestyrelsesmedlemmer samt ægtefæller. Vi har derudover fået hjælp fra frivillige, når vi ikke selv har kunnet stille fuldt hold.

Tak til bestyrelsen og ægtefæller for den store arbejdsindsats i 2019.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4:     Fremlæggelse af regnskab
Sigurd fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Sigurd og Ove forsøger at lave en forenklet udgave over regnskabet, nu da mange af posterne varetages af Spillestedet.

Ad 5:     Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6:     Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 150,- kr.

Ad 7:     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Ole Andersen og Lars Himmelstrup blev genvalgt og Bjarne Andersen nyvalgt.
Som suppleant valgtes Lone Hust.   

Ad 8:     Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Sylvest Pedersen og Mona Hansen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 9:     Evt.

Hjemmesiden planlægges i samarbejde med Spillestedet og Thy 360 via kulturforvaltningen. Ove kontakter Eva og Kenneth.
Vedrørende annoncering af kommende arrangementer anbefales det at lave en flyer pr. koncert til uddeling og til bordene.
A3 plakat med alle koncerter uden stedsangivelse (stedet annonceres, når det er kendt) ophænges.

Dato: 13.08.2020

Irene Vils, referent                    Ove Hegnhøj, formand