Generalforsamling 25. april 2019

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

1.            Valg af dirigent

2.            Valg af referent

3.            Bestyrelsens beretning

4.            Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5.            Forslag fra medlemmerne

6.            Fastsættelse af kontingent

7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

8.            Valg af revisor og suppleant

9.            Evt.

Ad 1:     Valg af dirigent
Knud Allan Knudsen valgt.
Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2:     Valg af referent                                      
Irene Vils blev valgt.

Ad 3:     Bestyrelsens beretning:

1. Aktiviteter:                                                            
Der blev afholdt 13 arrangementer/koncerter i 2018:

 • Fredag den 19. januar: Six City Stompers, Musikteatret
 • Fredag den 2. februar: Peter Vuust m. Veronica Mortensen og Henrik Gunde, Plantagehuset
 • Fredag den 2. marts: Mathias Heise, Plantagehuset
 • Fredag den 16. marts: Miriam Mandipira, Plantagehuset
 • Fredag den 13. april: Minh Doky, Peter Rosendahl, Jonas Johansen, Plantagehuset
 • Lørdag den 5. maj kl. 20: Jesper Bodilsen trio, Plantagehuset
 • Lørdag den 2. juni kl. 11-14: Østergaard, Bertelsen og Normann i Stenbjerg
 • Lørdag den 16. juni kl. 11-14: Frokostjazz med Otto Mikkelsens trio, Café Baghuset
 • Fredag den 14. sep.: Niels Vincent kvartet, Plantagehuset
 • Lørdag den 15.sep. kl. 11-14: Wild Stompers, Stenbjerg
 • Fredag den 5. okt.: Jesper Thilo kvartet, Plantagehuset
 • Lørdag den 24. nov.: Sinne Eeg og Fonnesbeck, Plantagehuset
 • Lørdag den 8. dec.: Kristin Korb julekoncert, Plantagehuset

For første gang måtte vi aflyse pga sygdom: Singers, planlagt til 26. oktober.

Tilhørere: Til de traditionelle koncerter i Plantagehuset holder tilslutningen til den gode side. Jazzbuffeterne trækker helt klart flere til. Også tilfredsstillende fremmøde til arrangementerne i Stenbjerg og på Café Baghuset, som må betragtes som vellykkede.

2. Økonomi:       
Regnskabet viser et resultat på små 9.000 kr. i overskud. Vi opererer jo uden den store risiko, idet Spillestedet Thy dækker udgifterne til koncerterne mod at få entréindtægten. Kontingentbetalingen og egne barindtægter kan således uden problemer dække vores foreningsudgifter.

Kontingenter: Omkring 200 medlemmer a 150 kr.
Entréer med faste, nedsatte medlemspriser og unge-rabatten virker fortsat hensigten.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Sparekassen Thy, der trykker alt vores materiale.

3. Fremtid:
Der planlægges 13 arrangementer i 2019 under Spillestedet Thy. Som sagt, er økonomien fortsat præget af, at Spillestedet Thy også i 2019 afholder samtlige udgifter og får entreen samt barindtægten i Plantagehuset. Vi kan lave fortjeneste på salg af vin til buffeten. Vi booker uændret, og går lidt friskere ind i arrangementer, vi måske ikke ellers ville lave.

Samarbejdet med Madværkstedet fungerede fint det meste af 2018; men vi måtte vende tilbage til Café Baghuset, da Madværkstedet ikke kunne levere mere.

Vores mange aktiviteter stiller store arbejdsmæssige krav til vores bestyrelsesmedlemmer samt ægtefæller. Vi har derudover fået hjælp fra frivillige, når vi ikke selv har kunnet stille fuldt hold.

Tak til bestyrelsen og ægtefæller for den store arbejdsindsats i 2018.
   
Kommentarer til beretningen:

Forespørgsel angående udenlandske kunstnere, eks.v. Nancy Harmes og der har tidligere været ønske om musiker med vibrafon. Bestyrelsen beslutter det endelig repertoire.

Forhøjelsen af madpriserne ved de sidste koncerter og fremover skal dække diverse udgifter i forbindelse med buffetten.

Ad 4:     Fremlæggelse af regnskab
Sigurd fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5:     Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6:     Fastsættelse af kontingent

Uændret kontigent på 150,- kr.

Ad 7:     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Ove Hegnhøj og Sigurd Vils er på valg. De modtog begge genvalg.
Gunner Roed blev valgt til suppleant.

Ad 8:     Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Sylvest Pedersen og Mona Hansen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 9:     Evt.

Dato: 25.04.2019

Irene Vils, referent                    Knud Allan Knudsen, dirigent