Generalforsamling 20. april 2017

Referat fra Generalforsamling for Jazz i Thy den 20. april 2017

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Evt.

Valg af dirigent:

Knud Allan Knudsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, idet mail var rundsendt til foreningens medlemmer den 15/3
2017.

Valg af referent:

Irene Vils valgt

Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning:

1. Aktiviteter:

Der blev afholdt 11 koncerter i 2016:
I første halvår:
Martin Schack
Mads Tolling
Offpiste Gurus
Flux
Østergaard/Bertelsen Duo
I andet halvår var gæsterne:
I Just Came From The Moon i regí af AliveFestivalen
Snorre Kirk Quintet
Margrethe Grarup, Dahl og Vinding
Strejf
Thomas Clausen Kvartet
Jacob Fischers X-mas Friends
Tilhørere: Gns. blev på omkring 70 svarende til det budgetterede. Stabilt niveau
lidt under 2015.
I år ligger vi på et noget højere niveau grundet Thilo og Northwest Bigband.

2. Økonomi:

2016-økonomien: Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat med et overskud
på godt 20.000 kr. Dette er på niveau med 2015.
Kontingenter: Ca. 130 medlemmer a 150 kr.
Lidt færre end året før.
Entréer med faste, nedsatte medlemspriser og unge-rabatten virker efter
hensigten. Alt i alt tilfredsstillende indtægtsniveau på denne konto.
Statens Kunstråd med kr. 39.000 og Thisted Kommune med kr. 39.000 støttede
os i 2016 med i alt kr. 78.000. For andet år i træk fik vi fuld støtte til 10
koncerter svarende til 40 honorarer.
Indirekte støtte fra Sparekassen Thy, der trykker alt vores materiale.

3. Fremtid:

2017: Der planlægges med 12-13 arrangementer under Spillestedet Thy.
Økonomien er ændret fundamentalt, da Spillestedet Thy afholder samtlige
udgifter og får entreen. Vi kan lave lidt penge på barsalget. Vi booker uændret,
og går lidt friskere ind i arrangementer, vi måske ikke ellers ville lave.
Ændringerne i Plantagehuset giver umiddelbart en række fordele og et par
spørgsmål til overvejelse, herunder vores forhold til den nye café.
Bestyrelsen har drøftet flere modeller for markering af vores 10 års jubilæum.
Koncerten med Kathrine Windfelds Bigband er en passende anledning til en
markering af jubilæet, hvor planen er at tilgodese medlemmerne på den ene
eller anden måde.

Vi måtte desværre i vinter sige farvel til Søren Telling, der har ydet en stor
indsats i hele foreningens levetid – både som kasserer og bestyrelsens
historiefortæller og humørspreder.
Tak til bestyrelsen og ægtefæller for arbejdsindsatsen i 2016.

Kommentarer til beretningen:

Der udspandt sig en dialog om det fremtidige samarbejde med den kommende
cafe` især omkring opvasken, da det er et meget tidskrævende arbejde med den
lille opvaskemaskine i anretterkøkkenet. Bestyrelsen opfordres til at forsøge at
finde en løsning.
Der var forskellige forslag om tiltag ved jubilæumskoncerten. Gratis/nedsat pris
for medlemmer, gratis mad, evt. speciel invitation til
gymnasieelever/sparekassens medarbejdere. Tidlig annoncering.
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
De frivilliges vilkår drøftedes, får vi hjælp til bord- og stoleopstilling/oprydning?
Beretningen tages til efterretning og godkendes.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

Forslag fra medlemmerne:

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt.
Vedtaget.

Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Ove Hegnhøj og Sigurd Vils.
Begge genvalgt.
Som suppleant valgtes Lars Himmelstrup.

Valg af revisor og suppleant:

Asger Sylvest Pedersen og Mona Hansen blev genvalgt som henholdsvis revisor
og revisorsuppleant.

Eventuelt:

Der var intet at tilføje under eventuelt.

Dato: 22.04.2017

_________________________ _________________________
Irene Vils, referent Knud Allan Knudsen, dirigent